Thầy cô, cha mẹ có nhiệm vụ giáo dục trẻ những đức tính để hình thành nên nhân cách tốt đẹp, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Một trong số đó là đức tính trung thực.